Tra cứu điểm

Mời quý khách soạn tin: DIEM gửi 9338 để tra cứu số điểm tích lũy của mình.

Kết quả chương trình

STT
Tuần
Thời gian
Thuê bao trúng giải
Số điểm ghi được
Lưu ý
1
Tuần 1
Từ 00:00:00 01/03/2017 đến 23:59:59 07/03/2017
841213243xxx
200 điểm
2
Tuần 2
Từ 00:00:00 08/03/2017 đến 23:59:59 14/03/2017
841223545xxx
3220 điểm
3
Tuần 3
Từ 00:00:00 15/03/2017 đến 23:59:59 21/03/2017
841216122xxx
2610 điểm
4
Tuần 4
Từ 00:00:00 22/03/2017 đến 23:59:59 28/03/2017
01228198xxx
3410 điểm
5
Tuần 5
Từ 00:00:00 29/03/2017 đến 23:59:59 04/04/2017
0901098xxx
7910 điểm
6
Tuần 6
Từ 00:00:00 05/04/2017 đến 23:59:59 11/04/2017
841206247xxx
280 điểm
7
Tuần 7
Từ 00:00:00 12/04/2017 đến 23:59:59 18/04/2017
841202314xxx
180 điểm
8
Tuần 8
Từ 00:00:00 19/04/2017 đến 23:59:59 25/04/2017
84904502xxx
140 điểm
9
Tuần 9
Từ 00:00:00 26/04/2017 đến 23:59:59 02/05/2017
841204153xxx
180 điểm
10
Tuần 10
Từ 00:00:00 03/05/2017 đến 23:59:59 09/05/2017
84905289xxx
11310 điểm
11
Tuần 11
Từ 00:00:00 10/05/2017 đến 23:59:59 16/05/2017
84908563xxx
280 điểm
12
Tuần 12
Từ 00:00:00 17/05/2017 đến 23:59:59 23/05/2017
84902137xxx
140 điểm
13
Tuần 13
Từ 00:00:00 24/05/2017 đến 23:59:59 29/05/2017

841207774xxx

510 điểm
Tuần thứ 13 không đủ 07 ngày.
14
Giải Chung cuộc
Từ 00:00:00 24/05/2017 đến 23:59:59 29/05/2017

841228198xxx

228,300 điểm
Điểm tích lũy từ khi bắt đầu CTKM.